محمد بروجردی

 • فرزند : علیرضا
 • تاریخ تولد : 1333/1/1
 • تاریخ شهادت : 1362/3/1
 • محل شهادت : کردستان - جنگ ایران و عراق
محمد بروجردی

امیررضا علیزاده

 • فرزند : اصغر
 • تاریخ تولد : 1354/7/12
 • تاریخ شهادت : 1392/2/12
 • محل شهادت : شهر صور لبنان
امیررضا علیزاده

محمدحسین (علیرضا) پوررجبی طالمی

 • فرزند : غلام
 • تاریخ تولد : 1340/3/29
 • تاریخ شهادت : 1364/3/5
 • محل شهادت : کردستان - مریوان
محمدحسین (علیرضا) پوررجبی طالمی

ابوالقاسم حسنی دیلمی

 • فرزند : پیله آقا
 • تاریخ تولد : 1343/10/7
 • تاریخ شهادت : 1361/2/15
 • محل شهادت : خوزستان - دارخُوین از بخش مرکزی شهرستان شادگان
ابوالقاسم حسنی دیلمی

مرتضی حسین پور مستمند

 • فرزند : رضا
 • تاریخ تولد : وارد نشده
 • تاریخ شهادت : 1361/2/24
 • محل شهادت : خوزستان - خرم شهر
مرتضی حسین پور مستمند

مسعود رجبی کامران

 • فرزند : هوشنگ
 • تاریخ تولد : 1348/5/1
 • تاریخ شهادت : 1368/2/24
 • محل شهادت : خوزستان - اهواز
مسعود رجبی کامران

عسکر (سیامک) قوامی لاهیجی

 • فرزند : اسماعیل
 • تاریخ تولد : 1344/10/1
 • تاریخ شهادت : 1365/3/3
 • محل شهادت : آبادان
عسکر (سیامک) قوامی لاهیجی