رامین آریان

 • فرزند : علی
 • تاریخ تولد : 1353/3/5
 • تاریخ شهادت : 1375/1/23
 • محل شهادت : خراسان رضوی - تایباد
رامین آریان

فرهود ایمانی ذوقی

 • فرزند : حمزه
 • تاریخ تولد : 1344/2/12
 • تاریخ شهادت : 1364/12/12
 • محل شهادت : ایلام - میمک
فرهود ایمانی ذوقی

احمد پورقاسمی

 • فرزند : قاسم
 • تاریخ تولد : 1342/2/27
 • تاریخ شهادت : 1361/8/16
 • محل شهادت : ایلام - موسیان
احمد پورقاسمی

محمد پورمحمدی

 • فرزند : قاسم
 • تاریخ تولد : 1334/2/12
 • تاریخ شهادت : 1363/9/7
 • محل شهادت : کردستان - دیواندره
محمد پورمحمدی

اسکندر حقگو

 • فرزند : مرتضی
 • تاریخ تولد : 1341/3/3
 • تاریخ شهادت : 1361/2/10
 • محل شهادت : خوزستان - خونین شهر (خرمشهر فعلی)
اسکندر حقگو

رضا راسته

 • فرزند : علینقی
 • تاریخ تولد : 1340/2/25
 • تاریخ شهادت : 1361/1/17
 • محل شهادت : خوزستان - شوش شهر دانیال نبی
رضا راسته